کتا هم اکنون فایل با موضوع ">کتا" />کتا" />

کتاب تجزیه و تحلیل سیستم ها (قسمت دوم)

دانلود کتاب تجزیه و تحلیل سیستم ها (قسمت دوم) ,رشته مهندسی فناوری اطلاعات, دانلود کتاب , تجزیه و تحلیل سیستم ها 2 , دانلود, کتاب تجزیه و تحلیل سیستم ها 2 , کتاب خلاصه منابع تمام رشته ها , دانلود کتاب تست دانشجویی, دانلود پروژه ومقاله, کس,,,

هم اکنون فایل با موضوع کتاب تجزیه و تحلیل سیستم ها (قسمت دوم) آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

کتاب
تجزیه و تحلیل سیستم ها (قسمت دوم):توضیحات محصول:کتاب
های خلاصه منابع رشته مهندسی فناوری اطلاعات برای آمادگی آزمون دکتری دانشگاه آزاد
به همراه مجموعه تست ها با پاسخ های تشریحی
برای کنکوریهافصل اول : کلیات


مدیریت منابع انسانی را شناسایی، انتخاب، استخدام، تربیت و پروش نیروي
انسانی به منظور نیل به اهداف سازمان تعریف کرده اند
.

منظور از منابع انسانی یک سازمان، تمام افرادي است که در سطوح مختلف
سازمان مشغول به کارند و منظور


سازمان، تشکیلات بزرگ یا کوچکی است که به قصد و نیتی خاص و براي نیل
به اهدافی مشخص بهوجود آمده است
.

نقش مدیریت منابع انسانی نخست، تشـخیص اسـتعدادهاي بـالقوه نیروهـاي
شـاغل در سـازمان و سـپس فـراهم آوردن


امکاناتی براي شکوفایی آنهاست.

امروزه شاهدیم که مدیریت منابع انسانی در طرحریزي برنامـههـاي مهـم و
اسـتراتژیک مشـارکت فعـالی دارد و تغییـر و


تحولات سریع و پیچیده تر شدن محیط ازجمله عوامل مهمی هستند کـه در
گسـترش نقـش مـدیریت منـابع انسـانی در


سازمانها مؤثر بوده اند.

وظایف مدیریت منابع انسانی

ـ نظارت بر استخدام در سازمان بهطوري که این امر در چهارچوب قانون و
مطابق با قوانین و مقررات انجام گیرد و حق و


حقوق قانونی متقاضیان مشاغل پایمال نگردد.

ـ تجزیه و تحلیل مشاغل بهطوري که ویژگی هاي هریک مشخص و معین گردد.


ـ برنامهریزي براي تأمین نیروي انسانی موردنیاز سازمان.


ـ کارمندیابی، یعنی شناسایی کسانی که شرایط کافی را براي استخدام در
سازمان دارا هستند
.

ـ انتخاب و استخدام بهترین و شایستهترین نیروهاي ممکن براي تصدي مشاغل
در سازمان
.

ـ طراحی و تنظیم برنامههایی که ورود کارکنان جدید به سازمان را تسهیل
و به ایشان کمک میکند تـا جایگـاه صـحیح


سازمانی و اجتماعی خود را در آن بیابند.

ـ آموزش کارکنان؛

ـ تربیت مدیر؛

ـ طراحی سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان؛

ـ طراحی سیستم پاداش؛ »

ـ طراحی سیستم حقوق و دستمزد؛

ـ وساطت میان سازمان و سندیکاهاي کارگري؛

ـ طراحی سیستمی براي رسیدگی به خواستهها یا شکایات کارکنان؛


ـ طراحی سیستم بهداشت و ایمنی محیط کار؛

ـ طراحی سیستم انضباط.

وظیفه متخصصان امور پرسنلی، ستادي است و این متخصصان بیآنکه حق دخالت
در امور یا قدرت دستوردهی مسـتقیم


داشته باشند، در مقام مشاور با مدیران اجرایی و عملیاتی(مدیران صفی)
همکاري میکنند و پیشنهادهاي خود را به آنهـا


ارائه میدهندمجموعه تست

1. طراحی مشاغل به فنونی گفته میشود که هدف آن:

الف) تخصصی کردن بیشتر مشاغل است.

ب) غیر تخصصی کردن بیشتر مشاغل است.

ج) متنوع کردن مسئولیتها به مشاغل است.

د) مشخص کردن وظایف و
مسئولیتها ي مشاغل است
.

2. براي جلوگیري از خود بیگانه شدن افراد در سازمان تدابیري به کار
میبرنـد، کـاراترین تـدبیر در سـطح


فردي کدام است؟

الف) گسترش شغلی job Enlargement

ب) گردش شغلی job Rotation

ج) غناي شغلی job Enrichment

د) گروههاي کاري منسجم Integrated Workteams

3. در غنی سازي شغل (job Enrichment) تلاش
میشود که
........

الف) کسالت ناشی از تکراري بودن یک وظیفه ساده از میان برود.


ب) فرد در مشاغل گوناگون به کسب تجربه پرداخته و در کار خود از تنوع
برخوردار گردد
.

ج) شغل با معنی و داراي اختیارات کافی بوده و زمینهاي مناسب براي رشد
شاغل باشد
.

د) شغل غنی شده و داراي وظایف متعدد، متنوع و بسیار گسترده باشد.


4. در توسعه شغل job Enrichment کوششها
بر آنست که
......

الف) با افزودن وظایفی شغل را توسعه داده و از حالت یکنواختی و ملالت
بار بودن خارج کرد
.

ب) شغل توسعه یافته و اختیارات مدیریتی به آن تفویض گردد.


ج) فرد در مشاغل گوناگون و توسعه یافته به کسب تجربیات جدید بپردازد.


د) شغل غنی و گسترده گردد و برنامهریزي امور به دوش شاغل نهاده شود.
«208» تجزیه و تحلیل سیستم ها (قسمت دوم
)

5. مدیر لیبرال در طراحی شغل به ترتیب زیر عمل میکند.


الف) ساده و تخصصی کردن کار و استفاده از شرح شغل دقیق و روشن


ب) تعریف جزئیات نحوه انجام کار و ساده کردن کار

ج) به کارگیري گسترش و غناي شغلی و تعریف کلی شغل


د) استفاده از شرح شغل دقیق و روشن و تعریف جزئیات نحوه انجام کار


6. بدیهی ترین نمونه طراحی شغل با دیدي مبتنی بر تکنولوژي و مهندسی با
استفاده از کدام مورد زیر مسیر


است ؟

الف) مدل تقویت شغلی ب) مدل ویژگیهاي شغلی

ج) مدل ساده سازي کار د) مدل گردش شغلی

7. با افزودن اختیارات، نظارت، برنامهریزي و تصمیمگیري به شغل اصطلاحاً
آن را
......

الف) بارور ساختیم ب) توسعه دادیم

ج) غنی ساختیم د) گسترش بخشیده ایمپاسخنامه

1- گزینه الف صحیح است)منظور از طراحی شغل تنظیم وظایف و مسئولیتها در یک
شغل یا گروهی از مشاغل وابسـته


به یکدیگر به نحوي است که حداکثر بازدهی به دست آید و باعث رضایت،
رشـد و پیشـرفت و در نهایـت بهبـود کیفیـت


زندگی کاري شود.

2- گزینه ج صحیح است) از طریق غنی سازي شغلی استقلال و مسئولیت و
خودکنترلی بیشتر امکان پذیر خواهـد بـود
.

این روش به احساس رضایت انگیزش بیشتر و افزایش بهره وري منجر میشود.
غنی سازي شغل باعث میشود که فرد در


فرایند برنامهریزي اجرا و ارزیابی کار نقش بیشـتري ایفـا نمایـد و از
آزادي عمـل، اسـتقلال و اختیـار و اقتـدار بیشـتري


برخوردار باشد و در نتیجه مسئولیتهاي فرد افزایش یابد و از فعالیتهاي
خود بازخورد دریافت داشته و اشـتباهات خـود


را اصلاح نماید و عملکرد خود را بهبود ببخشد.

3- گزینه ج صحیح است) در غنی سازي شغل تلاش میشود که شغل بامعنی و داراي
اختیارات کـافی بـوده و زمینـهاي


مناسب براي رشد شاغل باشد. گزینه دوم اشاره به گردش شغلی دارد.


4- الف صحیح است) توسعه شغلی فنی است که به کمک آن براي ایجاد انگیزه در
کارکنان وظیفههاي تازه را که مربوط


به کار انان است به شغلشان اضافه میشود و این امر موجب متنوع شدن شغل
میشود
.

5- گزینه ج صحیح است)

سبک مشارکتی (لیبرال) توسعه شغلی و غنی سازي شغلی


سبک میانه رو توسعه شغلی،

سبک آمرانه محافظه کار ساده سازي و تخصصی کردن کار و تعیین جزئیات
نحوه انجام کار


6- گزینه ج صحیح است) مدل ساده سازي کار همان روش مهندسی شغل است. هدف از
مهندسی شغل آن است کـه از


طریق مطالعه کار زمان سنجی و روش سنجی بتوانیم بهترین راه انجام کار
را به دست آوریم
.

7 – گزینه ج صحیح است)غنی سازي شغلی عبارتست از افزایش مسئولیتها و وظایف
دیگر به شغل که از نظـر ماهیـت


ممکن است رابطه مستقیمی نیز با وظایف و مسئولیتهاي قبلی نداشته باشند.
در واقع غنی سازي شغل عبارت اسـت از


روشی که امکانات و اختیارات بیشتري را براي موفقیت وشناسایی کارکنان
در اختیارشان قرار میدهد