کتا هم اکنون فایل با موضوع ">کتا" />کتا" />

کتاب تجزیه و تحلیل سیستم ها (قسمت اول)

دانلود کتاب تجزیه و تحلیل سیستم ها (قسمت اول) ,رشته مهندسی فناوری اطلاعات, دانلود کتاب , تجزیه و تحلیل سیستم ها 1 , دانلود, کتاب تجزیه و تحلیل سیستم ها 1 , کتاب خلاصه منابع تمام رشته ها , دانلود کتاب تست دانشجویی, دانلود پروژه ومقاله, کس,,,

هم اکنون فایل با موضوع کتاب تجزیه و تحلیل سیستم ها (قسمت اول) آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

کتاب
تجزیه و تحلیل سیستم ها (قسمت اول):توضیحات
محصول
:کتاب های خلاصه منابع رشته مهندسی فناوری اطلاعات برای آمادگی آزمون
دکتری دانشگاه آزاد به همراه مجموعه تست ها با پاسخ های تشریحی
برای کنکوریهافصل اول: کلیات رفتار
سازمانی
رفتار سازمانی یک رشته علمی و پژوهشی است که در آن اثراتی بررسی میشود که
افراد،

گروهها و سازمان بر
رفتار فـرد

در درون سازمان
میگذارند، با این هدف که
چنین
دانشی در راه بهبود و اثربخشی سازمان مورد استفاده قرار گیردرفتار سازمانی
عبارت است از اداره افراد، گروهها و تیمها، به گونهاي که به طور مـوثر بتـوان
آنهـا را ایجـاد و رهبـري کـرد وتغییرات آنها را
اداره نمود. رفتار سازمانی مطالعه و کاربرد مجموعهاي از علوم در مورد چگونگی
تعامـل افـراد بـه عنـوانفرد یا گروه در
سازمانهاست
.


ریشه هاي رفتار سازمانی

رفتار سازمانی یک
حوزه علمی بین رشتهاي است و علوم مختلفی در شکل گیري و شکوفایی آن نقش داشتهاند.
در ایجـاداین رشته روانشناسی،
جامعه شناسی، روانشناسی اجتمـاعی، اقتصـاد، علـوم سیاسـی و مـردم شناسـی تـأثیر
بیشـتري


داشته اند. حتی علوم
دیگري چون پزشکی (در بحث استرس)، ارتباطات (ارتباطات و بازخورد) و علوم فنی نیـز
در تکـوینرفتار سازمانی نقش
داشتهاند ولی نقش آنها کمتر بوده است
.


روانشناسی

هدف روانشناسی تبیین
رفتار انسان است. این در حالی است که در خیلی از موارد، مطالعات آزمایشـگاهی
روانشناسـیروي حیوانات انجام و
بعد به دنیاي انسانی تعمیم داده میشود. به عبارت دیگر بسیاري از مطالعات رفتـار
سـازمانی ابتـداروي حیوانات صورت
پذیرفته و انسانشناسی بر مبناي جانورشناسی صورت گرفته است
.

روانشناسان در مطالعه
رفتار انسان درصدد درك روان انسانند و کار روانشناسان صنعتی و سازمانی که به رفتار
سازمانی


نزدیکتر است نیز در
همین راستاست. رفتار سازمانی در تبیین مفاهیمی همچون یادگیري، شخصـیت، احسـاس،
ادراك،


نیاز، انگیزش، نگرش،
استرس و مفاهیم کاربرديتر همچون فنون انتخاب کارکنان، طراحی کار، فرآیندهاي
تصمیمگیـريو رضایت شغلی از
روانشناسی کمکهاي شایانی گرفته است. ملاحظه میشود که همه مفاهیم مذکور در سطح
فردياند
.

جامعه شناسی

بر خلاف روانشناسی که
به سطح فردي تأکید دارد، جامعه شناسی به سطح جمعـی تأکیـد مـیکنـد. رفتـار
گـروههـا دراجتماعات از دیرباز
مورد توجه جامعهشناسان بوده است. رفتار سازمانی مفاهیم پویاییهاي گروهی، کـار تیمـی،
سـاختار،
»
ارتباطات، قدرت و
تضاد را از جامعهشناسان به عاریت گرفته و متناسب با شرایط سازمانی مفهومسازي کرده
است
.

روانشناسی اجتماعی

روانشناسی اجتماعی
ترکیبی از روانشناسی و جامعهشناسی است. یکی از مفاهیم اساسی که از روانشناسـی
اجتمـاعیوارد رفتار شده مفهوم
تغییر و چگونگی ایجاد تغییر و جلوگیري از موانع آن است. علاوه بر ایـن، عوامـل
مـؤثر بـر گـروه،اعتماد، سرمایه
اجتماعی، پویاییهاي گروهی و الگوهاي ارتباطی نیـز در روانشـناختی اجتمـاعی تکـوین
یافتـه و رفتـارسازمانی را تحت تأثیر
قرار داده است
.


اقتصاد

در بین علوم انسانی،
اقتصاد در زمینه احساسات زدایی از عالم انسانی، پیشروترین بوده اسـت. عقلانیـت
حـاکم بـر رفتـارسازمانی از فرضیات
عقلایی مکاتب کلاسیک و نئوکلاسیک اقتصاد تأثیر پذیرفته و تصمیمگیري عقلایی جلوه
بـارز تفکـراقتصاددانان در رفتار
سازمانی است
.مجموعه تست


1-
در نظریه ERG نیازها عبارتند از نیازهاي:


الف) احترام، وابستگی
و صمیمیت ب) پیشرفت، وابستگی و احترامج) رشد، محبت و امنیت
د) زیستی، تعلق و رشد2-
در نظریه اقتضایی
انگیزش، کارکنان با نیازهاي رشد و کمال در مشاغل ساده احساس
....

الف) رضایت میکنند

ب) نارضایتی میکنند

ج) سهولت و سادي در
کار میکنندد) میکنند سازمان به
آنها توجه کافی کرده است
.


3-
در مدل قدرت انگیزشی
سه عامل اهمیت وظیفه، با مفهوم بودن و تنوع کار میتوانند
.......

الف) انگیزش در شغل
را حداکثر سازندب) جانشین هم شده و
کمبودهاي یکدیگر را جبران نمایند
.


ج) جانشین هم شوند،
اما کمبودهاي یکدیگر را جبران نمیکنند
.


د) قدرت انگیزشی را
به صفر برسانند
.


4-
رویداد بزرگی که مدل
پورتر-لاولر در اندیشههاي سنتی به وجود آورد این است که
:

الف) رضایت به عملکرد
منتهی شود ب) رضایت موجب عملکرد خوب میشود
.

ج) عملکرد به رضایت
منتهی میشود. د) نارضایتی عملکرد را کاهش میدهد
.

5-
بنا به اعتقاد مک
کللند، اساسی ترین نیازهاي کارکنان کدامند؟


الف) نیاز به امنیت،
نیاز به شهرت، نیاز به ثروتب) نیاز به
موفقیت،نیاز به قدرت، نیاز به تعلقج) نیاز به پیشرفت،
نیاز به ثبات، نیاز به احترام و اعتماد واقعی


د) نیاز به آرامش
روانی، نیاز به معنویات، نیاز به تعادل درونی و بیرونی «202» تجزیه و تحلیل سیستم
ها (قسمت اول
)


6- «
نقش» عبارت است از
الگوي........... که انتظار میرود فرد در اجراي وظیفه اش ایفا کند
.

الف) نگرشی ب) شخصیت
ج) رفتاري د) ادراکی7-
عزت نفس یا احترام به
خود جزو کدام بعد نیاز به احترام است؟ (سراسري 82
)

الف) محیطی ب) بیرونی
ج) درونی د) آشکار8-
اندیشمندان اغلب از
بهره وري، غیبت، درصد تغییر و تبدیلات و رضایت شغلی به عنـوان عوامـل....... در


رفتار سازمانی نام
میبرند
.

الف) وابسته ب) میانی
ج) مستقل د) جایگزینپاسخنامه


1 –
گزینه د صحیح است )
این نظریه مشابه نظریه سلسله مراتب نیازهاي مزلوست بـا ایـن تفـاوت کـه در ایـن
نظریـه


مراتبی براي نیازها
وجـود نـدارد

ERG
مخفـف (Existence Relatedness and
Growth)
مـیباشـد کـه همـان

نیازهاي زیستی، تعلق
و رشد میباشد
.


2 –
گزینه ب صحیح است )
در نظریه اقتضایی انگیزش، کارکنان با نیازهاي رشد و کمال در مشاغل چالشگرانه
احسـاس


رضایت میکنند. چونکه
بکار بستن تواناییها را میطلبد و آن هم با تفویض اختیار امکان پذیر است. این افراد
در مشاغلساده و تکراري احساس
نارضایتی میکنند
.


3 –
گزینه ب صحیح است )

سه عامل مهم بودن و
با مفهوم بودن و متنوع بودن میتوانند جانشین هم شده و کمبودهاي یکدیگر را جبران
کننـد امـااگر استقلال یا
بازخورد وجود نداشته باشد قدرت انگیزشی به صفر میرسد
.

4 –
گزینه ج صحیح است )
مدل پورتر و لاولر
:
مهم ترین مسئلهاي که
پورتر و لاولر بیان کردند چیزي است که بعد از عملکـرد اتفـاق مـیافتـد.
پـاداشهـایی کـه دادهمیشود و چگونگی
دریافت آنها میزان زضایت را تعیین میکند و به بیان دیگر عملکرد موجب رضایت میشود
.

5 –
گزینه ب صحیح است) مک
کله لند معتقد است که همه انسانها سه نوع نیاز اساسی دارند
:

نیاز به کسب موفقیت ¬
توفیق طلبی، میل به انجام چیزي بهتر با کارایی بیشتر براي حل مسائل و تسـلط بـر
کارهـاي


پیچیده

نیاز به تعلق ¬ میل
به برقراري و حفظ ارتباط دوستانه و گرم با دیگران


رضایت

پاداش از نظر فرد

منصفانه است

پاداش درونی

پاداش بیرونی

عملکرد

خصوصیات و

تواناییها

تصور فرد از

محیط و نقش خود

تلاش

ارزش پاداش

احتمال دریافت

پاداش در صورت

تلاش

نیاز به قدرت ¬ میل
به کنترل دیگران، نفوذ در رفتارآنان و مسئول دیگران بودن


6 –
گزینه ج صحیح است )
" نقش " عبارتست از الگوي رفتاري که انتظار میرود فرد در اجراي وظیفه اش
ایفـا کنـد ودر ارتباط بین مفاهیم
رسمی و غیررسمی سازمان نقش متنناظر با شغل میباشد
.

7 –
گزینه ج صحیح است )وجهه و اعتبار

بیرونی

قدرت

تقسیم بندي نیاز
احترام


اعتماد

درونی
آزادي(خودمختاري
)


رضایت از خود (مناعت
طبع یا احترام به خود
)


قدر و منزلت و شرافت

8 –
گزینه الف صحیح است )
اندیشمندان اغلب از بهره وري، غبیت، در صدد تغییر و تبدیل و جابجایی، و رضایت شغلی


به عنوان عوامل
وابسته در رفتار سازمانی نام میبرند
.


رضایت شغلی عبارت است
از تفاوت میان پاداشی که کارکنان دریافت میکنند و میزان پاداشـی کـه اعتقـاد
دارنـد بایـددریافت کنند. برخلاف
سه عامل قبلی رضایت شغلی نمایانگر ادراك است تا رفتار
.

به لحاظ شهرت و
کاربرد وسیع این عوامل، از این 4 عامل به عنوان عوامل اثربخشی منابع سازمانی نام
برده میشود. یکیاز نویسندگان بحث
وسیعی را در مورد فشارهاي ناشی از کار و اهمیت روزافزون آن، اختلاف عقیدههاي فـردي
و نـوآوريبه عنوان عوامل
وابسته جدید آغاز کرده است
.


عوامل مستقل عبارتند
از: عوامل فردي،عوامل گروهی، و عوامل سازمانی
.