پروژه پایانی تجزیه و تحلیل سیستم

جهان بيني ,تفكر سيستمي,تعريف سيستم,مراحل تجزيه وتحليل سيستم ها, مراحل تجزيه وتحليل سيستم ها,تحقیق در مورد تجزیه و تحلیل سیستم,تحلیل سیستم,مقاله در مورد تحلیل سیستم,تجزيه و تحليل طرح جا و مكان,پروژه پایانی مهندسی صنایع

هم اکنون فایل با موضوع پروژه پایانی تجزیه و تحلیل سیستم آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

قسمتی از متن:
در تاريخ بشر عمدتاً دو مسير فكري داشته است خط فكري اول بنامهاي اتميسم A tomism عنصر گرايي lementalism E و تجزيه گرايي Reducationism شناخته شده است ومسير دوم تفكرات بشري بنام هاي ارگانيكي organism وكل گرايي wholism معرفي شده اند اين دو طرز تفكر زير بناي تفكرات سيستمي يا جهان بيني سيستم هستند كه بصورت خلاصه ومجمل بررسي ميشوند.


فهرست:
فصل يك: تجزيه وتحليل سيستم
تاريخچه جهان بيني ها
مكتب اتميسم
كل بيني و ارگانيسم organism
بينش سيستمي
تفكر سيستمي
مبناي تفكرات سيستمي
تعريف سيستم
عناصر سيستم
وروديها
فراگرد « خانه پردازش »
خروجيها
بازخور كنترلي
پويايي سيستم
مرز سيستم
تعادل و تخصص گرايي
انواع سلول ها
محيط سيستم
اهميت نگرش سيستمي
سيستم هاي همشكل
سازگاري سيستم
انواع رفتار سيستم
آرايش دروني سيستم
طبقه اول : سيستمهاي استاتيك
طبقه دوم : سيستمهاي ديناميك ساده يا ساعت گونه ها
طبقه سوم : سيستمهاي سايبرناتيك
طبقه چهارم : سيستم باز ياسلول (يا طبقه يافته با خصوصيت توليدمثل )
طبقه پنجم : طبقه گياه ( نبات ) يا طبقه اورگانيسمهاي پست
طبقه ششم : حيوان
طبقه هفتم : سطح انسان
طبقه هشتم : سيستمهاي اجتماعي
طبقه نهم : سيستمهاي نمادين وسطح استعلايي ياسطح ناشناخته ها ومطلق ها
سيستمهاي ماشيني
سيستمهاي بيولوژيك
سيستمهاي اجتماعي
سيستمهاي اصلي وفرعي
سيستم هاي قطعي و احتمالي
سيستمهاي طبيعي و مصنوعي
خصوصيات سيستم هاي باز
هدف گرائي Purposful
2كل گرائي
نظم
همبستگي بين اجزا (interdependence)
تناسب اجزاء
خاصيت توليد مثل
گرايش به فنا (intropy)
گرايش به تكامل
مكانيزم سازش (Homeostasis)
همپاياني (Equifinality):
نظريه اقتضاء (contingency)
آشنايي با تجزيه و تحليل سيستمها Analysis Systems
مشخصات آناليست : ( Analyst )
فصل 3 : مراحل تجزيه وتحليل سيستم ها
جمع آوري ، ثبت اطلاعات
فصل 5 : تهيه ، آزمايش ، اَرزيابي و آماده كردن راه حل
فصل 6 : تجزيه وتحليل اطلاعات راه حل
فصل 7 : اجرا و استقرار طرح پيشنهادي
فصل 8 : نظارت بر اجراي طرح و ارزيابي

نمودار برنامه آزمايش سيستم
مشخصات برنامه آزمايش
زمان نظارت و ارزيابي
ارزيابي سيستم و اطمينان از كيفيت آن
روش ارزيابي نتايج اجراي طرح
معيارهاي ارزيابي طرح
فعاليتهاي نگهداري
مسئوليت نگهداري سيستم
برنامه ريزي نگهداري
فصل 9 : تكنيك هاو فنون ساده سازي سيستم ها و روش ها
نمودار جريان كار
فصل 10 :تجزيه و تحليل طرح جا و مكان LAY OUT STUDY
فصل 11 : كنترل فرم ها و نمونه ها
فصل 12 :اندازه گيري كار يا كار سنجي
فصل 13 : طـــراحـــي اوليه سيستــم جديد