دانلود ترجمه مقاله تجزیه و تحلیل ریسک و روش ارزیابی در محل کار بر مبنای مرور

روانشناسی و علوم تربیتی,مقاله

هم اکنون فایل با موضوع دانلود ترجمه مقاله تجزیه و تحلیل ریسک و روش ارزیابی در محل کار بر مبنای مرور آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.ترجمه در قالب فایل Word و قابل ویرایش میباشد

سال انتشار:2011

تعداد صفحه ترجمه:35

تعداد صفحه فایل انگلیسی:13موضوع انگلیسی :Risk analysis and assessment methodologies in the work sites

موضوع فارسی:

چکیده انگلیسی:The objective of this work is to determine and study. analyze and elaborate. classify and categorize the main risk analysis and risk-assessment method s and techniques by reviewing the scientific literature. The paper consists of two parts: a) the investigation. presentation and elaboration of the main riskassessment methodologies and b) the statistical analysis. classification. and comparative study of the corresponding scientific papers published by six representative scientific journals of Elsevier B.V. covering the decade 2000-2009. The scientific literature reviewing showed that the risk analysis and assessment techniques are classified into three main categories: (a) the qualitative. (b) the quantitative. and (c) the hybrid techniques (qualitative-quantitative. semi-quantitative). The qualitative techniques are based both on analytical estimation processes. and on the safety managers-engineers ability. According to quantitative techniques. the risk can be considered as a quantity. which can be estimated and expressed by a mathematical relation. under the help of real accidents' data recorded in a work site. The hybrid techniques. present a great complexity due to their ad hoc character that prevents a wide spreading. The statistical analysis shows that the quantitative methods present the highest relative frequency (65.63%) while the qualitative a lower one (27.68%). Furthermore the hybrid methods remain constantly at a very low level (6.70%) during the entire processing period

چکیده فارسی:چکیدههدف این مطالعه تعیین و بررسی، تجزیه و تحلیل و شرح، دسته بندی و طبقه بندی تجزیه و تحلیل ریسک های اصلی و تکنیک ها و روش های ارزیابی ریسک از طریق مرور نوشتجات علمی می باشد. این مقاله متشکل از دو بخش می باشد: a) بررسی ، ارائه و شرح روش های اصلی ارزیابی ریسک و b) تجزیه و تحلیل اماری، دسته بندی، و بررسی تطبیقی مقالات علمی مشابه منتشر شده توسط مقالات علمی Elsevier B.V که دهه 2000-2009 را تحت پوشش قرار می دهد می باشد. بررسی تحقیقات علمی پیشین نشان داده است که تجزیه و تحلیل ریسک و تکنیک های ارزیابی به سه دسته اصلی طبقه بندی می شوند: a) کیفی b) کمی c) تکنیک های پیوندی ( کیفی، کمی، نیمه کمی). تکنیک کیفی بر مبنای فرایند تخمین تحلیلی و اطمینان توانایی مهندسان و مدیران می باشد. بر طبق به تکنیک کمی، ریسکی به صورت کمی مد نظر قرار می گیرد که بتواند توسط روابط ریاضی تخمین زده شده و به کمک داده های تصادفی ثبت شده در محل کار، بیان شود. تکنیک های پیوندی، تکنیک های پیوندی پیچیدگی سطح بالایی را به دلیل مشخصه های منحصر به فردشان ایجاد کرده ک از پراکندگی گسترده ان ها جلوگیری می شود. تجزیه و تحلیل های آماری نشان می دهد که روش های کمی فراوانی نسبی بیشتری (65.63%) را ایجاد کرده در حالی که روش های کیفی موارد پایین تری را (27.68%) ایجاد می کنند. علاوه بر این روش های پیوندی دائما در طی دوره پردازش در سطح بسیار پایینی قرار می گیرند.