دانلود ترجمه مقاله تجزیه و تحلیل احتمال قطع خط با در نظر گرفتن سناریو جزیره ای کردن سیستم

روانشناسی و علوم تربیتی,مقاله

هم اکنون فایل با موضوع دانلود ترجمه مقاله تجزیه و تحلیل احتمال قطع خط با در نظر گرفتن سناریو جزیره ای کردن سیستم آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.ترجمه در قالب فایل Word و قابل ویرایش میباشد

سال انتشار:2009

تعداد صفحه ترجمه:19

تعداد صفحه فایل انگلیسی:12موضوع انگلیسی :Line outage contingency analysis including the system islanding scenario

موضوع فارسی:

چکیده انگلیسی:The paper describes an algorithm for determining the line outage contingency of a line taking into account of line over load effect in remaining

lines and subsequent tripping of over loaded line(s) leading to possible system split or islanding of a power system. The optimally ordered sparse

[B0], [B00] matrices for the integrated system are used for load flow analysis to determine modified values of voltage phase angles [d] and bus

voltages [V] to determine the over loading effect on the remaining lines due to outage of a selected line outage contingency. In case of over loading

in remaining line(s), the over loaded lines are removed from the system and a topology processor is used to find the islands. A fast decoupled load

flow (FDLF) analysis is carried out for finding out the system variables for the islanded (or single island) system by incorporating appropriate

modification in the [B0] and [B00] matrices of the integrated system. Line outage indices based on line overload, loss of load, loss of generation and

static voltage stability are computed to indicate severity of a line outage of a selected line.

q 2009 Elsevier Ltd. All rights reserved.

چکیده فارسی:این مقاله یک الگوریتم برای تعیین احتمال قطع خط با در نظر گرفتن بار بیش از حد در خطوط باقی مانده و آزاد سازی خطوط با بار بیش از حد ارائه می دهد که برای ایجاد انشعاب در سیستم یا جزیره ای کردن یک سیستم قدرت می باشد. ماتریس تنک[1] با مرتبه بهینه [B']، [B”] برای سیستم یکپارچه جهت تجزیه و تحلیل پخش بار و برای تعیین مقدار تغییر زاویه فاز ولتاژ [d] و ولتاژ باس [V] به منظور تعیین اثر بار بیش از حد در خطوط باقی مانده به علت قطع خط انتخابی با احتمال قطع مورد استفاده قرار گرفت. در صورت بروز بار بیش از حد در خطوط باقی مانده، خطوطی که دارای بار بیش از حد هستند از سیستم حذف شده و یک پردازنده توپولوژی برای پیدا کردن جزایر استفاده می گردد. تجزیه و تحلیل جریان بار جدا شده سریع (FDLF) برای پیدا کردن متغیرهای سیستم در سیستم جزیره ای شده (یا یک جزیره) با ترکیب اصلاحات مناسب در ماتریس [B’] و [B”] برای یک سیستم یکپارچه انجام شده است. شاخص قطع خط بر اساس اضافه بار خط، افت بار، از دست دادن ژنراتور و ثبات ولتاژ، برای نشان دادن شدت قطع خط می باشد که در این مقاله محاسبه شده است.کلید واژه ها: احتمال، قطع خط؛ جرم دوار ، جزیره ای کردن سیستم

[1] sparse